BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Handelingsgericht werken (HGW 2.0) is een denk- en werkwijze die leraren helpt een beredeneerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen samen te stellen en daarin de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te integreren. 

De handelingsgerichte principes – onderwijsbehoeften van leerlingen centraal stellen, denken in mogelijkheden van een kind, samenwerken, doelgericht, systematisch en planmatig werken – spreken veel onderwijsprofessionals aan. Ze zijn op veel scholen onderdeel geworden van de visie.
Er wordt op school/teamniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau handelingsgericht gewerkt. De directeur, intern begeleider en de leerkrachten hebben elk hun eigen rol bij het handelingsgericht werken in de school. Deze rolverdeling versterkt het proces, en teamleden versterken elkaar. We kunnen u daar op verschillende manieren bij ondersteunen.

Onderwijs volgens handelingsgerichte principes

Bij HGW 2.0 streef je het werken volgens de volgende uitgangspunten na:

  1. HGW 2.0 is doelgericht.
  2. HGW 2.0 gaat om wisselwerking en afstemming.
  3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
  4. Leraren maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
  5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
  6. De betrokkenen werken constructief samen.
  7. De HGW 2.0 werkwijze is systematisch en transparant.

Beredeneerd aanbod

HGW 2.0 scholen starten met het beredeneerd aanbod: welke doelen streven we na met de groep en hoe richten we de instructie en verwerking zo in dat zoveel mogelijk leerlingen die doelen halen? HGW 2.0 scholen kiezen ervoor om leerlingen het meer te betrekken bij hun eigen leerproces en aan te sluiten bij hun talenten. Communicatie met ouders zien we als een belangrijk succesfactor binnen HGW 2.0.

Passend onderwijs

Binnen passend onderwijs wordt van scholen gevraagd om handelingsgericht te werken. Daarmee wordt vooral bedoeld dat men op zoek is naar de onderwijsbehoeften (dat wat een kind nodig heeft) in plaats van een diagnose (dat wat een kind heeft). Samen met scholen die ondersteuning vragen bij het realiseren van een goed afgestemd onderwijsaanbod voor elke leerling zal reflecteren we op de eigen begeleidingsbehoeften. Zo kunnen we samen vaststellen wat heeft de school nodig om leerlingen een goed aanbod te bieden? Een wezenlijk andere manier van met elkaar praten dan voorheen. Het vanaf de start betrekken van leerlingen en ouders bij dit proces is daarbij belangrijk. Binnen passend onderwijs spreken we met alle betrokkenen over leerlingen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat.

Deze werkcyclus geeft het cyclische denkproces dat onder HGW2.0 is ontworpen weer. Veel scholen gaan met deze stappen aan de slag

Wilt u met HGW 2.0 aan de slag?

Een training voor schoolleiders of teams starten we met een intake. Jullie startpunt is altijd het uitgangspunt; hebben jullie al ervaring met handelingsgericht werken of start je ermee? Op welke punten kan het beter/soepeler?

Adviseurs