Leerlingondersteuning

Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Tijdens HGPD-gesprekken met leerkrachten en ouders, blijkt soms dat het kind zelf een extra steuntje in de rug nodig heeft. Daarom bieden de adviseurs van RPCZ scholen tevens de mogelijkheid tot kortdurende begeleiding/behandeling van een kind, individueel of in een klein groepje. 

Scholen werken steeds meer handelingsgericht (HGW). Handelingsgericht werken is het fundament onder goede basisondersteuning in het kader van passend onderwijs.
We helpen u graag dit fundament nog beter te implementeren. Het interne handelen in de school is er op gericht tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wanneer situaties rondom een leerling ingewikkelder zijn en het meer problemen oplevert om de juiste aanpak te vinden, leveren we als externe betrokken professionals handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Binnen de HGPD staat het leerkracht-handelen centraal.

Als kinderen zelf een steuntje in de rug nodig hebben wordt vaak verwezen naar instanties buiten de school. Uit onderzoek blijkt echter dat externe hulp in de schoolsituatie zelf, met directe terugkoppeling naar de leerkracht, de groep en de ouders, het meest effectief is om gedragsverandering op gang te brengen.

RPCZ breidt om die reden haar aanbod uit met Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden (HGB).
Behandeling bevat het hele proces van bewustwording van het probleem, via het kiezen voor verandering naar het samen met het kind formuleren van doelen. De doelen worden expliciet gemaakt en door alle partijen onderschreven. Daarna start de uitvoering van de behandeling, waarin geëxperimenteerd met ander gedrag of een andere manier van denken. De resultaten en effecten van de interventies worden goed gevolgd en indien nodig leidt dit tot bijstelling van het traject.

In de behandelingen worden programma’s en strategieën ingezet, zoals :

  • Emotiemanagement voor Kids: Dit programma biedt kinderen, leraren en IB-ers handvatten om kinderen van groep 1 t/m 8 op een goede manier te ondersteunen in het leren omgaan met hun emoties en kent een degelijke theoretische basis. Het is een toepassing van de Rationeel Emotieve Therapie (RET), een cognitieve benadering van de psychotherapie. 
  • ‘Je bibbers de baas’:  Dit is een programma gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie voor kinderen met faalangst uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Kinderen met andere vormen van angst blijken eveneens baat te hebben bij deze training. Het programma bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van 1,5 uur waarin kinderen vaardigheden leren om met hun faalangst om te gaan. Naast deze groepsbijeenkomsten zijn er ouder- en leerkrachtbijeenkomsten, waarin zij informatie en handvatten aangereikt krijgen.
    Onderdelen uit dit programma kunnen ook individueel doorgewerkt worden met kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar om hun faalangst of andere vormen van angst te verminderen. Uiteraard vindt afstemming plaats met de leraar en de ouders.
  • Growth Mindset: Individuele begeleiding gericht op het verder ontwikkelen van een groeimindset. Dit zorgt ervoor dat een kind minder last heeft van faalangst, meer veerkracht ontwikkelt en beter om leert gaan met tegenslagen. Bovendien leert een kind tijdens de begeleiding om meer open te staan voor feedback en opbouwende kritiek.
  • Groepstraining sociale vaardigheden voor jongere en voor oudere leerlingen. In de training in kleine groepen komen o.a. vaardigheden aan de orde als: contact maken, luisteren, praten over gevoelens, opkomen voor jezelf: duidelijk zeggen wat je vindt of wilt, samenwerken, overleggen om samen een probleem op te lossen.
  • Beeldcoaching: Doel van beeldcoaching is dat het kind, leerkracht en begeleider aan de hand van beelden met elkaar in gesprek gaan en op die manier proberen verandering in gang proberen te zetten. Uiteraard worden ook ouders hierbij betrokken.
  • Traject volgens de toegepaste kinesiologie – Educatieve Kinese Plus
    Doel van dit traject is het loslaten en verminderen van emotionele stress waardoor een kind beter in z’n vel komt te zitten, meer ontspannen en geconcentreerd kan werken en leren en meer overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden gaat presteren. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs