Aanbod

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

RPCZ ondersteunt gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van hun VVE-beleid. Het kader van de Inspectie van het Onderwijs is hierbij richtinggevend.

Gemeenten voeren de regie over het voorschoolse aanbod en ze houden toezicht op de doorgaande lijn tussen voor- en vroegscholen. Wij ondersteunen gemeenten bij het formuleren van hun meerjarenbeleid, het opstellen van activiteitenplannen, projectleiding, voorzitten van overlegstructuren tussen voorschools en vroegschools gericht op de doorgaande lijn (‘kerngroepoverleg’), het verzorgen van scholing en coaching en het monitoren van het VVE-beleid.

Scholen en kinderopvangorganisaties geven uitvoering aan het VVE-beleid.

Wij verzorgen trainingen voor pedagogisch medewerkers om ingezet te mogen worden op een VVE-groep en trainingen en coaching gericht op het op een kwalitatief goede manier inzetten van een goedgekeurd VVE-programma. Bij de kwaliteit van het aanbod gaat het immers niet alleen om het feit of er een (erkend) VVE-programma ingezet wordt, maar ook naar de manier waarop dat programma gebruikt wordt. Het gaat om (bewuste) keuzes van activiteiten, materialen, interactie- en werkvormen. Het hanteren van een doelgerichte planning en het planmatig handelen van professionals is hierbij van groot belang.

Daarnaast verzorgen wij maatwerktrajecten voor kinderopvanglocaties en basisscholen gericht op het realiseren van en doorgaande lijn tussen ‘voorschools’ en ‘vroegschools’.

Heb je vragen over het realiseren van een kwalitatief goed VVE-aanbod dan kan je daarvoor bij ons terecht.

Adviseurs