Aanbod

Op koers zijn en blijven

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In hun schoolplan beschrijven schoolorganisaties hun voorgenomen ontwikkeling. Vanzelfsprekend speelt de school in op vragen die in een snel veranderende omgeving aan hen worden gesteld.

Onvoorziene gebeurtenissen en een focus alleen op de dagelijkse operationele activiteiten zorgen ervoor dat de brede aandacht voor goed onderwijs onder druk komt te staan. Niet zelden leidt dit tot achterblijvende resultaten, teleurstelling en frustratie. Bij niet tijdig ingrijpen leidt deze situatie soms zelfs tot een negatieve beoordeling van de Onderwijsinspectie.

“RPCZ heeft ons geholpen om in te zetten op het realiseren van de doelen uit ons schoolplan met meer dan goede resultaten bij onze leerlingen”

Inhoud

De aanpak is er op gericht dat leraren en leerlingen met plezier naar school gaan. Leerlingen behalen resultaten die van hen verwacht mogen worden met een positief oordeel van de inspectie als gevolg.

Om de effectiviteit en efficiency binnen scholen te verbeteren biedt RPCZ een integrale aanpak in de vorm van het ontwikkeltraject ‘Op koers’. Deze aanpak kan worden gezien als een audit met ogen van buitenaf.
Met onze aanpak gaan we op zoek naar de oorzaak van de achterblijvende resultaten, trekken conclusies en geven we (praktische) aanbevelingen waarbij we de plek der moeite niet uit de weg gaan.

Werkwijze

Iedere schoolsituatie is anders. Wij stemmen daarom graag ons onderzoek en de invulling van de begeleiding af op de vragen en uitdagingen die er liggen. We bevelen aan een projectleider uit het team aan te stellen die met een ontwikkelteam van (eigen) experts het onderzoek in de school ontwerpt en uitvoert. Hieronder geven we een voorbeeld van de stappen die we samen doorlopen.

Intakefase

De projectleider en de expert van RPCZ gaan in gesprek met bestuur en directie van de school om de opdrachtformulering af te stemmen.
We voeren een kwaliteitsscan uit en de resultaten gebruiken we voor het opstellen van het plan van aanpak. Hierin staat de ontwikkeling naar de geformuleerde doelen duidelijk omschreven.

De expert van RPCZ presenteert de bevindingen van de kwaliteitsscan en het plan van aanpak aan het schoolteam. Tevens wordt toegelicht hoe de school met de adviezen aan de slag kan gaan; wat kan de school zelf oppakken en waar is externe ondersteuning nodig.

Uitvoeringsfase

De doelen en succescriteria zoals opgesteld in het plan van aanpak zijn leidend in de uitvoering. Regelmatig delen we de ontwikkeling die zichtbaar is in de school met het schoolteam.

Afsluiting

In een bijeenkomst met het schoolteam bespreken we de resultaten en inventariseren we de ontwikkelwensen voor de toekomst. Met directie en bestuur evalueren we het traject en de vervolgstappen.

Opbrengst

Het schoolplan is opnieuw leidend voor het dagelijks handelen. De resultaten van de kinderen zijn tenminste op het niveau wat van de schoolpopulatie mag worden verwacht. Er is duidelijk focus op het vakmanschap van de professionals. Het bestuur is actief betrokken op de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling op schoolniveau.

Literatuur

Het inspectiekader is een belangrijke bron.

Doelgroep

Het bestuur, de schoolleiding en het team van de school.

Over onze procesbegeleiding

Onze adviseurs die scholen ondersteunen bij hun verbetertraject brengen naast theoretische kennis een schat aan praktische ervaring mee. Zij zijn vaak zelf leraar, schoolmanager/-bestuurder geweest en kennen de dagelijkse schoolpraktijk goed.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Adviseurs