Aanbod

Onderzoek

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Naar aanleiding van een HGPD-traject of een hulpvraag kan door de school, met toestemming van ouders, een individueel onderzoek aangevraagd worden. Individuele diagnostiek door RPCZ is altijd gericht op het verhelderen van onderwijsbehoeften en daarmee richtinggevend voor het handelen in de klas (handelingsgericht).

Ernstige lees-spellingproblemen en dyslexie

Voor dyslexie bieden we, onder de vlag van ONL, diagnostiek en door de gemeente vergoede behandeling aan. Ook als een kind niet voldoet aan de eisen voor vergoede dyslexiezorg, kan er bij een vermoeden van dyslexie een niet vergoed individueel dyslexieonderzoek worden gedaan. Wordt er op basis van dit onderzoek dyslexie vastgesteld, dan bieden wij op offertebasis de mogelijkheid tot dyslexiebegeleiding in nauwe samenwerking met school en ouders.

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Op het gebied van rekenen kun je bij RPCZ terecht voor een handelingsgericht rekenonderzoek als de rekenontwikkeling van een leerling stagneert. Het onderzoek richt zich op een zorgvuldige analyse van het rekenproces. Op basis daarvan wordt besproken wat het kind nodig heeft ten aanzien van de rekendidactiek en kan een goed onderbouwd plan worden opgesteld in samenwerking met de school.

Bij een klein percentage van de basisschoolkinderen kan er een vermoeden zijn van dyscalculie: een ernstig en hardnekkig reken-wiskunde probleem. De rekenprestaties blijven onverwacht achter ten opzichte van de prestaties bij de andere vakken. Bovendien blijven de problemen bestaan ondanks extra en intensieve hulp door een rekenspecialist. Je kunt een dyscalculie-onderzoek aanvragen voor leerlingen vanaf groep 6.

Intelligentie-onderzoek

In sommige situaties heb je als school behoefte aan meer informatie over de leermogelijkheden van een kind. Dan is de afname van een intelligentie-onderzoek een mogelijkheid. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten, die zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden meten. De prestaties van het kind worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Het onderzoek geeft een schatting van het algemeen intellectueel functioneren én van  de sterkere en zwakkere vaardigheden.
Er zijn verschillende intelligentietesten om de intelligentie te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of de reden van het onderzoek.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Soms valt het ouders of de leerkracht op dat een kind niet goed in z’n vel zit, moeite heeft met het omgaan met emoties of met het leggen en/of onderhouden van contact met leeftijdsgenoten.
Tijdens een sociaal-emotioneel onderzoek brengen wij in kaart hoe het kind zich op sociaal en emotioneel gebied ontwikkelt. Dit doen we door observaties in de groep in verschillende situaties, door in gesprek te gaan met het kind, met de leerkracht en met de ouders. Ter ondersteuning maken we ook vaak gebruik van vragenlijsten.

Onderzoek op het gebied van de werkhouding, concentratie en motivatie.

Om preciezer in kaart te brengen wat het probleem is op het gebied van werkhouding, concentratie en motivatie, maken we zeker ook gebruik van observaties in de groep, gesprekken met het kind en van vragenlijsten, die ingevuld worden door de leerkracht, de ouders en/of het kind zelf.
In beide laatstgenoemde onderzoeken wordt regelmatig de BRIEF- vragenlijst voor executieve functies ingezet, een vragenlijst voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Deze vragenlijst geeft inzicht in denkprocessen die belangrijk zijn voor sociaal en doelgericht gedrag. Kan het kind de aandacht richten, minder relevante prikkels onderdrukken of wordt het juist snel afgeleid? Weet het kind na instructie wat hij/zij moet doen? Kan hij/zij een taak zelfstandig opstarten? Heeft het kind inzicht in zichzelf en z’n eigen gedrag? Hoe verloopt het samenwerken en hoe gaat het kind om met feedback? Kan het kind omgaan met onverwachte veranderingen? Aan de hand van door de leerkracht en ouders ingevulde vragenlijsten blijkt wat sterke of minder sterke punten zijn, die vertaald kunnen worden in onderwijsbehoeften en die richtinggevend zijn voor de aanpak.

Werkwijze

Een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog formuleert samen met school en ouders de hulpvraag en maakt afspraken over de inhoud van het individuele onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de school, onder schooltijd en neemt gemiddeld één tot twee dagdelen in beslag. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een onderzoeksverslag geschreven, dat wordt toegestuurd aan de ouders. Ouders geven een kopie van het onderzoeksverslag af op school. Het onderzoekstraject wordt afgerond met een adviesgesprek, waarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek persoonlijk worden toegelicht.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Adviseurs

Nieuws