Aanbod

Werken met het Dialooginstrument HGW

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het Dialooginstrument Handelingsgericht Werken, ontwikkeld door Tijn Nuyens, brengt op 4 domeinen de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid. Daarnaast beschrijft het leraargedrag op 7 domeinen: leren (instructie), leren (management), werkhouding, gedrag, gezondheid, mindset en planmatig handelen.

Met deze omschrijvingen en een goed begeleide dialoog is de leraar in staat om, samen met de leerling, een onderwijsontwerp te maken waar eerder geen perspectief op een gezonde ontwikkeling aanwezig was.
De begeleide dialoog stelt de leraar in staat zich weer eigenaar te voelen van de afstemming op de onderwijsbehoeften van álle leerlingen.

Wat is het effect van het dialooginstrument?

Er vindt een professionele en interactieve dialoog plaats over onderwijsbehoeften, het afstemmen op deze behoeften door de leraar en het versterken van de regie door de leerling, leraren en ouders. De dialoog versterkt de afstemming tussen leraren en maakt zichtbaar welke basisondersteuning op de school gegeven kan worden.

Het Dialooginstrument heeft meerdere toepassingsmogelijkheden. Overleg tussen leraren, een bouw of teamoverleg, maar ook in een leerling- of groepsoverleg. Het instrument is ook effectief gebleken tijdens intervisiebijeenkomsten van bijvoorbeeld intern en ambulant begeleiders. Het Dialooginstrument levert een bewezen bijdrage aan het zetten van een volgende stap in de kwaliteit van Handelingsgericht Werken. Door het voeren van de dialoog ontwikkelt de leraar eigenaarschap voor het onderwijsontwerp; onderwijs in dialoog met en afgestemd op de behoeften van de leerling.

Leren werken met het Dialooginstrument

 • RPCZ kan je ondersteunen in het gebruik van het Dialooginstrument binnen jouw school. We kunnen een teamintroductie verzorgen met als doel dat het team weet waar het over gaat en waar het zou kunnen passen in de gesprekken die er binnen de school gevoerd worden.
 • We kunnen leiders en begeleiders van de school trainen in het gebruik van het Dialooginstrument. 

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW heeft tot doel een professionele en interactieve dialoog te faciliteren tussen de ouders en de leraar over onderwijs- en begeleidingsbehoeften waarbij zij kunnen rekenen op de ondersteuning van professionals van het SWV en/ of de jeugdhulp. Zo draagt de inzet van het Dialooginstrument HGW bij aan:

 • Het versterken van de eigen regie door ouders en leraren.
 • Het creëren van eenduidige, effectieve werkwijze op scholen voor het bespreken van vragen m.b.t. kinderen waarbij iets extra’s of anders nodig is dan dat de school op dat moment kan bieden.
 • Snelle en korte lijnen als het gaat om inzetten van externe ondersteuning of voorzieningen op het gebied van onderwijs en opvoeding.
 • Inzicht in en ontwikkelen van een netwerk aan voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve van ondersteuning van scholen en gezinnen.
 • Vergroten van de handelingsvaardigheid van de professionals op scholen, met name gericht op het omgaan met leerlingen die iets extra’s of anders nodig hebben en hun ouders.
 • Op termijn een afname van het aantal (casuïstiek-)besprekingen binnen de school en/of met externe professionals.
 • Op termijn een verschuiving van zware naar lichte hulp en ondersteuning, vanuit de hypothese dat wanneer we eerder (op schoolniveau) inzicht krijgen in de thematiek en ondersteuning bieden, we zwaardere zorg kunnen voorkomen. 

Wat is het effect van Arrangeren met het Dialooginstrument HGW?

Als het perspectief op de ontwikkeling van een leerling verloren dreigt te gaan zijn we op zoek naar een (andere) aanpak die wél werkt. Vaak gaat het om complexere vragen van een kind in de onderwijssetting en zijn naast de ouders ook externe professionals betrokken bij de ondersteuning van de leerling, de ouders en de school. Door de inzet van het instrument brengen we alle betrokkenen bij elkaar in een multidisciplinaire dialoog waarin via duidelijke stappen gewerkt wordt aan het opbouwen van een integraal arrangement. Een arrangement waarin alle ervaring en kennis verzameld wordt, waarin alle betrokkenen bijdragen en hun commitment uitspreken om het arrangement te doen slagen.

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW kan in elk multidisciplinair overleg de dialoog over de leerling versterken. Er wordt gewerkt met duidelijke dialoogstappen die zichtbaar zijn in het arrangeerveld en die leiden tot het verzamelen en noteren van de benodigde informatie om zo te komen tot goede afwegingen. Door het benoemen van de mindset die nodig is om te kunnen komen tot een succesvolle aanpak, doordat alle betrokkenen bijdragen aan het arrangement en de uitvoering ervan is er sprake van commitment. Er is op deze wijze altijd sprake van samenhang, van elkaar versterkende interventies die kunnen bijdragen aan het tegemoet komen aan de behoeften van het kind, de ouders en de school.

Leren werken met deze instrumenten

RPCZ kan u ondersteunen in het gebruik van Arrangeren met het Dialooginstrument HGW binnen uw school.

 • We kunnen een (team-)introductie verzorgen met als doel dat uw team weet waar het over gaat en waar de instrumenten zouden kunnen passen in de gesprekken die er binnen de school gevoerd worden.
 • We kunnen leiders en begeleiders van de school, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs trainen in het gebruik van de instrumenten. Dat kan zowel incompany als door deel te nemen aan een training met open inschrijving vaak binnen de context van het SWV Passend Onderwijs. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs

Downloads