Aanbod

Andere (school-) Tijden

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De hoeveelheid tijd die kinderen aan spelen, leren en vrije tijd besteden en de verdeling daarvan over de dag, de week en het jaar vormen al lang onderwerp van discussie. Veel basisscholen oriënteren zich op mogelijkheden om hun schooltijden en vakanties aan te passen. De aanleiding van de aanpassing is vaak gelegen in de toenemende druk op de tussenschoolse en naschoolse opvang.

Doel

Met de nieuwe schooltijden streeft de (brede) school / het IKC naar een beter dagritme, naar een minder onrustige en versnipperde schooldag voor de kinderen en ouders. Een ander motief vormt het streven naar een rijk en aantrekkelijk aanbod dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Een streven dat impact heeft op ook de samenwerkingspartners zoals de kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en zorg.

Werkwijze

Naast een inhoudelijk ambitie verkenning over de doelen die het schoolteam en ouders willen bereiken met de voorgenomen verandering, is de aanpak voornamelijk van procesmatige aard. Grote zorgvuldigheid bij dit veranderproces, die zoveel partijen raakt, is dan ook op zijn plaats. We onderscheiden drie fasen in het proces:

  1. Oriëntatie op de kern van het veranderstuk met o.a. de ambitie, verkennen en betrekken van alle partners, samenstellen brede werkgroep, tijdpad;
  2. Voorbereiding met model uitwerken, werkafspraken en mogelijke pilot uitvoeren, communicatie en organisatie van besluitvorming, betrekken en meedenken kinderen;
  3. Invoeringsfase met start, communicatie voortgang, tussentijdse evaluatie bij kinderen, ouders en medewerkers, bijstellen waar nodig.

Opbrengst

Een voor de kinderen, ouders en medewerkers van opvang en onderwijs passende en minder versnipperde schooldag die aansluit bij de leefpatronen van de betreffende gezinnen en de hedendaagse samenleving.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Adviseurs